Anmälan

Vill du vara med i studien?

Om du beslutar dig för att du vill delta i projektet anmäler du ditt intresse här:
https://mbs.webcbt.se/registration/16701
För att kunna genomföra en intresseanmälan behöver du ha ett BankID.
När du anmält dig får du tillgång till ett antal frågeformulär som vi ber dig fylla i. Detta för att vi ska kunna skapa oss en uppfattning om behandlingen kan vara till hjälp för dig.
Vi meddelar dig därefter om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande och om du kommer att fortsätta till telefonbedömning.
Du behöver också skicka in ett intyg från en läkare - se nedan.

Intyg

För att delta i denna studie krävs ett intyg av en läkare. Personer som önskar delta i studien ombeds därför ta med broschyren som finns nedan till sin läkare. Läkaren ombeds att läsa igenom och ta ställning till om patienten bedöms kunna delta i studien utan överhängande risk för att försämras.
Blanketten på sista sidan i broschyren skickas sedan till angiven adress.
LÄNK TILL INTYG

Information om studien

Vad är MBS?

I projektet används genomgående förkortningen ”MBS” (engelska: ”mind-body syndrome”) för att beteckna en större grupp kroppsliga besvär, så som migrän, IBS, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, ryggsmärta, whiplash med flera. Vi använder termen utifrån att kropp och sinne är tätt sammankopplade i många fall av kroppsliga besvär. Aktuell neurologisk forskning visar att kroppsliga symptom kan uppkomma även i frånvaro av fysisk patologi i kroppen. Symptomen uppkommer enligt denna forskning till följd av sensitiviserade nervbanor i hjärnan. Forskningen har visat att att dessa nervbanor som orsakar symptom kan läras om. Att lära om dessa nervbanor är just vad detta projekt handlar om.


Syftet med projektet

Psykologisk behandling finns utvecklad för flera former av MBS, men vi tror behandlingar kan fungera ännu bättre. I dagsläget hjälper inte befintlig medicinsk och psykologisk behandling tillräckligt många. Därför är syftet med denna studie att pröva andra vägar till ökad hälsa när man har kroppsliga symtom som påverkar livet. Inom ramen för detta projekt har vi tagit fram en känslofokuserad internetbehandling där framförallt expressivt skrivande och meditation används för att lära om de nervbanor som sensitiviserats och därmed minska kroppsliga besvär. Förändringar av somatiska symtom, depression, ångest, självmedkänsla och emotionell bearbetningsförmåga följs kontinuerligt upp under behandlingen. De som deltar i studien behöver därför svara på samma frågor vid många tillfällen.

Hur går det till?

Du som har ett eller flera kroppsliga symtom som påverkar dig i ditt liv anmäler dig till studien här på hemsidan. Studien bedrivs via internet så du behöver inte vara boende i Stockholm. I behandlingen lär du dig att sätta dina symtom i samband med vad som har hänt eller händer i ditt liv. Du lär dig om hur din hjärna lärt sig att förutsäga hot, bli mer vaksam och alstra smärta på inlärda sätt. Du kommer att behöva lägga ner tid och engagemang för att behandlingen ska hjälpa dig. Bland annat kommer du få lära dig en specifik meditationsteknik för att minska självkritik och göra så att du inte är hård och dömande mot dig själv. Du kommer också att få skrivövningar där du får lära dig att identifiera och uttrycka känslor som du kan ha försökt att stänga av. Såväl före, under som efter behandlingen kommer du fylla i olika självskattningsformulär som undersöker vilka kroppsliga symtom du har och hur mycket de påverkar ditt liv, men också om du har ångest och depression eller andra symtom. Räkna med att avsätta ca 5-7h per vecka för att delta i själva behandlingen som pågår under tio veckor. Resultaten av studien kan du ta del av genom antingen den vetenskapliga publikation som planeras eller genom att ta kontakt med ansvarig forskare vid studiens slut. I den här studien använder vi oss av självskattningsformulär via en säker plattform på internet. Den som deltar i studien får i början av varje vecka en länk som direkt tar dig till frågorna som ska besvaras.


Uppskattad tidsåtgång

Behandlingen pågår under tio veckor. Du kommer avsätta ca 5-7h per vecka, eller 60 minuter per dag. Varje vecka får du ett textkapitel som inkluderar övningar och uppgifter skickat till dig via ett behandlingssystem på internet. Du läser ett kapitel varje vecka, arbetar med uppgifter och fyller i skattningsformulär. Uppgifterna går ofta ut på att du ska träna på något särskilt och skickas till din behandlare som du sedan får återkoppling från.

Skattningsformulär kommer att fyllas i vid totalt 12 tillfällen.
Upplägget för skattningsformulären ser ut enligt följande:
• Tillfälle 1: En första omgång frågor som tar ca 1-2 timmar att fylla i (Januari 2021)
• Tillfälle 2-11: Pågående behandling, självskattningsformulär första dagen varje vecka.
• Tillfälle 12: Avslutad behandling med lite fler frågor och dessutom utvärdering av behandlingen. 
• Tillfälle 13 och 14: Uppföljning efter avslutad behandling (4 och 12 månader).

Att fylla i självskattningsformulär kan ta olika lång tid för olika individer så det är svårt att ge dig en exakt uppgift om hur mycket tid du behöver lägga. Den första mätningen beräknas ta ca 1-2 timmar att besvara. De veckovisa skattningarna gör du vid totalt 10 tillfällen och dessa frågor beräknas ta ca 5-15 minuter att besvara. Avslutningsskattningen och utvärderingen beräknas ta ca 1-2 timmar. Uppföljningsskattning tar ca 5-15 minuter.


Vem kan delta?

Följande kriterier behöver vara uppfyllda för att delta i studien:
• Du har haft kroppsliga symptom i mer än sex månader.
• Dina symptom beror inte på vävnadsskada eller sjukdom såsom exempelvis cancer, frakturer, hjärtsjukdomar, infektioner. 
• Dina kroppsliga symptom upptar dina tankar, ger dig obehag eller gör att du behöver lägga ned ett övermått av tid och energi för att hantera detta.
• Den aktuella problematiken har en betydande negativ inverkan på ditt liv
• Du är motiverad att arbeta för att förbättra din hälsa genom att delta i behandlingen.
• Du godkänner att fylla i veckovisa formulär från och med måndag den 1 februari.
• Du har tillgång till dator med internetuppkoppling och möjlighet att skicka och ta emot kommunikation via en webbläsare.
• Om du medicinerar för psykologisk problematik ska medicineringen ha pågått i minst tre månader och dosen ska ha varit stabil i en månad. 
• Du kan tala, läsa och skriva på svenska.
• Du är 18 år eller äldre.

Följande kriterier gör att det inte passar att delta i just denna studie:
• Du har substansmissbruk (t.ex. alkohol eller andra droger).
• Du lider av en svår psykiatrisk problematik och/eller risk för att du skulle kunna komma ta ditt liv under behandlingen. (Om du har självmordstankar eller tankar på att skada dig själv kan vi inte erbjuda dig behandling. Kontakta istället Vårdguiden 1177 som kommer att ge dig råd om vart du kan vända dig för att få rätt hjälp.)
• Du lider av andra medicinska tillstånd såsom exempelvis cancer, frakturer, hjärtsjukdom,  infektioner, systemisk lupus, reumatoid artrit eller multipel skleros.  
• Du genomgår just nu annan medicinsk eller psykologisk behandling som kan påverka denna behandling. Om det problem du söker för ligger utanför syftet med behandlingen kommer du att informeras om var du kan finna lämplig, alternativ behandling.


Vill du vara med?

• Om du beslutar dig för att du vill delta i projektet anmäler du ditt intresse här.
• För att kunna genomföra en intresseanmälan behöver du ha ett BankID.
• Omkring måndag 30 november får du tillgång till ett antal frågeformulär som vi ber dig fylla i. Detta för att vi ska kunna skapa oss en uppfattning om behandlingen kan vara till hjälp för dig.
• Vi meddelar dig därefter om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande och om du kommer att fortsätta till telefonbedömning.

Att delta i en forskningsstudie

Forskningshuvudman för projektet är Karolinska institutet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.


Hur går studien till?

Du väljer att delta i forskningsprojektet genom anmäla intresse till studien och fylla i samtycke elektroniskt via projektets webbsida. OBS på att du måste ha ett BankID för att kunna göra en anmälan till projektet. Efter anmälan får du fylla i ett antal frågeformulär.

Efter du fyllt i frågeformulären kommer du att bli kontaktad av en behandlare i studien för en fördjupad bedömningsintervju. Efter intervjun kommer du i januari att få fylla i ett fördjupat antal frågor, som tar ca 1-2 timmar att fylla i. Allt sker via Internet. Du får därefter besked om du kan delta i studien eller inte. 

Behandlingen beräknas starta måndag den 1 februari 2021 och du behöver då avsätta 30-60 minuter om dagen för att läsa och göra övningar. Du kan själv välja när och var du jobbar med materialet. Du har tillgång till en behandlare som försöker svara på dina frågor inom 24 timmar. I slutet av varje vecka skickar du in dina uppgifter till behandlaren och fyller i självskattningsformulär. Du behöver ha gjort detta för att komma vidare i behandlingen. På måndagen kommande vecka finns nytt material uppe. 

Forskningsprojektet är inte en del av vårdens rutinmässiga behandling utan sker fristående. Ditt eventuella deltagande i forskningsprojektet kommer inte på något sätt påverka vilken behandling du får i övrigt för ditt tillstånd. Inte heller kommer det påverka din behandling i övrigt om du väljer att avbryta ditt deltagande i studien.


Möjliga följder och risker med att delta i studien

Ansvariga för projektet har vidtagit åtgärder för att minimera risker med deltagande i studien. Din anonymitet säkerställs genom hög datasäkerhet enligt god forskningsetisk standard och svensk lagstiftning.

Den största fördelen med deltagande är att du erbjuds en kostnadsfri tillgång till kvalificerad behandling med erfarna psykologer samtidigt som effekterna av terapin noggrant kartläggs. Den största risken är att du genomgår en behandling som inte kommer att vara hjälpsam just för dig. Du kommer då ges information om andra behandlingsvägar om du önskar detta. De dagar du väljer att arbeta mer intensivt med behandlingen kan det vara så att du inte ska planera för mycket andra aktiviteter då behandlingen kan väcka känslor och du blir mer uttröttad.


Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Enkäter och tester kommer att matas in i en elektronisk databas kopplad till Karolinska Institutet. En detaljerad redogörelse för hur dina personuppgifter hanteras finns att läsa i samband med registreringen.


Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultatet av studien kommer presenteras på gruppnivå i examensuppsatser vid psykologprogrammet samt i vetenskapliga tidskrifter. Om du önskar ta del av ditt resultat kan du vända dig till ansvarig forskare.


Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande i forskningsprojekt är frivilligt och du har alltid rätt att, utan särskild förklaring, avbryta ditt deltagande. Vi ber dock om att tillåtelse att kontakta dig för uppföljning om du avbryter även om du inte då behöver ange varför du avbrutit behandlingen. Kontakta projektledare Daniel Maroti om du gett till samtycke till att delta men vid ett senare vill avböja detta.

Om oss

Projektledare är leg psykolog Daniel Maroti. Kontakta Daniel Maroti för ytterligare information om studien: daniel.maroti@ki.se
Huvudansvarig forskare och ansvarig för dina personuppgifter är leg psykolog, docent Robert Johansson. För frågor om hantering av personuppgifter: robert.johansson.1@ki.se


Daniel Maroti

Daniel är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi och doktorand vid Karolinska Institutet. MBS-studien är ett av projekten i Daniels avhandling. Daniel har över tio års erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete med patienter med kroppsliga besvär. Daniel är projektledare för MBS-studien. Vidare är Daniel en av behandlarna i studien.

Robert Johansson

Robert Johansson är legitimerad psykolog och docent i psykologi, verksam vid Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Linköpings universitet. Robert är pionjär inom området psykodynamisk behandling via Internet. Vidare har Robert gjort forskning inom ett flertal andra områden, och är särskilt intresserad av skärningspunkten mellan modern teknik och klinisk psykologi. I MBS-studien är Robert huvudansvarig forskare.

Indre Bileviciute Ljungar

Indre är överläkare vid Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm och docent i rehabiliteringsmedicin vid Karolinska Institutet. Indre har lång erfarenhet av patienter med kroppsliga besvär både genom sin forskning och kliniska praktik. I MBS-studien är Indre projektets medicinska expert.

Peter Lilliengren

Peter Lilliengren är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och fil. dr i psykologi. Just nu är Peter verksam vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Han har drygt 15 års erfarenhet av att arbeta med affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, både privat och inom psykiatrisk öppenvård. Han undervisar i ämnet på psykolog- och psykoterapeututbildningar i landet. Peter fungerar som konsult kring behandlingen som erbjuds i projektet.

Brjánn Ljótsson

Brjánn är legitimerad psykolog och docent i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet. Han är pionjär gällande psykologisk behandling av Irritable bowel syndrome (IBS) och har varit ansvarig för ett flertal stora studier som undersöker psykologisk behandling vid somatiska besvär. Vidare har Brjánn skapat den webbplattform som projektet använder. I MBS-studien är Brjánn konsult kring internetbaserad psykologisk behandling och tekniken bakom studien.